Avtomobilski kasko


Avtomobilsko kasko zavarovanje krije večino škode, do katere neodvisno od voznikove volje na vozilu pride med vožnjo ali v mirovanju.

Poleg splošnega kasko zavarovanja vam nudimo tudi možnost delnega avtomobilskega kaska – zavarovanja proti določenim tveganjem, ki jim je vaše vozilo morebiti bolj izpostavljeno.

Tveganja so razvrščena v kombinacije, na podlagi katerih ob sklenitvi zavarovanja določimo obseg zavarovalnega kritja.


Splošno kasko zavarovanje

Splošno kasko zavarovanje pomeni visoko stopnjo varnosti za vaše vozilo. Zavarovanje splošnega kaska krije škodo zaradi uničenja ali poškodovanja zavarovanega vozila, ki nastane neodvisno od voznikove volje zaradi naslednjih vplivov:

 • prometne nezgode,
 • padca ali udarca kakega predmeta,
 • požara,
 • nenadnega zunanjega toplotnega delovanja ali kemičnega delovanja,
 • direktnega udara strele,
 • eksplozije, razen jedrske eksplozije,
 • viharja,
 • toče,
 • potresa,
 • zemeljskega plazu,
 • snežnega plazu,
 • demonstracij ali manifestacij,
 • padca zračnega vozila,
 • zlonamernih ali objestnih dejanj tretjih oseb,
 • poškodovanja tapeciranih delov vozila ob nudenju pomoči ponesrečencem v nesreči,
 • namernega poškodovanja zavarovanih stvari, zaradi preprečitve večje škode,
 • poplave.

Ekonomični kasko

V sklopu splošnega kasko zavarovanja in nekaterih kombinacij delnega kasko zavarovanja lahko prihranite s sklenitvijo ugodnejše različice splošnega in delnega kasko zavarovanja imenovane ekonomični kasko, ki je namenjen zavarovanju osebnih vozil starih od 4 do 15 let.  Ekonomični kasko pogojuje način odprave škode na vozilu po navodilih zavarovalnice z vgradnjo originalom enakovrednih nadomestnih delov ali z vgradnjo originalnih nadomestnih delov, ker originalom enakovredni homologirani nadomestni deli ne obstajajo, hkrati pa se škoda odpravi pri izvajalcu popravila (servisu), ki ga izbere zavarovanec iz seznama pogodbenih izvajalcev zavarovalnice (ni namenjeno vsem znamkam in modelom vozil).


Poleg splošnega avtomobilskega kaska se lahko odločite še za dodatna kritja – delni kasko.

Delni kasko zavarovanje

Delni kasko zavarovanje vam omogoča, da za svoj denar iztržite še večjo stopnjo varnosti za vaš avtomobil tako, da kritje prilagodite tveganjem, ki jim je vaše vozilo bolj izpostavljeno. Kritje, ki ga nudijo posamezne kombinacije je smiselno enako kritju, ki je vključeno v splošnem kasko zavarovanju. Delni kasko zavarovanje lahko sklenete skupaj z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti (AO) ali z zavarovanjem splošnega avtomobilskega kaska, kar je odvisno od kombinacije, ki jo želite vključiti v zavarovanje.


Na voljo so spodnje kombinacije delnega kasko zavarovanja (natančen opis zavarovalnega kritja je opisan v zavarovalnih pogojih).


Kombinacija kraja

Krije škodo, ki je nastala:
zaradi tatvine, vlomske in roparske tatvine, ropa ter protipravnega odvzema vozila;
zaradi tatvine delov vozila, orodja, pribora, rezervnih delov in naprav in sicer le, če so v času tatvine pritrjeni na vozilu ali zaklenjeni v vozilu;
kot posledica prometne nesreče po izvršeni tatvini, vlomski ali roparski tatvini, ropu in protipravnem odvzemu vozila.

Kombinacija kraja vozila

Krije škodo, nastalo:
zaradi tatvine, vlomske in roparske tatvine, ropa ter protipravnega odvzema vozila;
kot posledica prometne nesreče po izvršeni tatvini, vlomski ali roparski tatvini, ropu in protipravnem odvzemu vozila.

Kombinacija osebna prtljaga v vozilu

Krije škodo, nastalo:
na stvareh, ki so v vozilu ali se jih vzame v vozilo in so namenjene osebni uporabi in se nahajajo v potniškem ali prtljažnem prostoru vozila.
Pod zavarovane stvari štejemo oblačila, obutev, tehnične naprave (prenosna navigacijska naprava, mobilni telefon, prenosni računalnik, ipd.),
osebne in druge dokumente (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, zdravstvena izkaznica, plačilne kartice), otroške igrače;

Kombinacija športna oprema

Krije škodo, nastalo:
na opremi namenjeni za prevoz oz. za pritrditev športne opreme v/na vozilu (strešni prtljažnik, nosilci za smuči, smučarske deske, strešni nosilci za kolesa, nosilci za prevoz na vlečni kljuki, strešni kovčki,ipd.)
Zavarovana je športna oprema. in sicer kolesa, smuči, smučarske deske, surf deske, kajaki, kanuji, padala, golf palice, skiroji, čelade, rolerji, loparji, žoge, palice.
kot posledična škoda na vozilu, ki nastane na vozilu zaradi nameščene transportne opreme ob prometni nesreči.

Kombinacija parkirišče

Ob sklenitvi zavarovanja je možna izbira enega izmed dveh obsegov zavarovalnega kritja oziroma agregatov (največje možno število prijav škodnih primerov iz te kombinacije delnega avtomobilskega kaska v posameznem zavarovalnem obdobju):
- 2 škodna primera (osnovno kritje)
- 4 škodni primeri (razširjeno kritje)
Kombinacija krije škodo, nastalo:
zaradi poškodovanja ali uničenja parkiranega osebnega vozila, ki je nastalo z neposrednim dotikom neznanega motornega vozila, ni pa krita škoda, ki jo povzroči tovor, ki se prevaža z neznanim motornim vozilom;
zaradi strešnih snežnih plazov, ledenih sveč ali ledenih tvorb, ki padejo s stavb.

Kombinacija steklo

Ob sklenitvi zavarovanja je možna izbira enega izmed dveh obsegov zavarovalnega kritja oziroma agregatov (največje možno število prijav škodnih primerov iz te kombinacije delnega avtomobilskega kaska v posameznem zavarovalnem obdobju):
2 škodna primera (osnovno kritje)
4 škodni primeri (razširjeno kritje)
Kombinacija krije škodo, nastalo:
zaradi razbitja ali poškodovanja serijsko vgrajenega stekla na vozilu (vetrobransko steklo, zadnje steklo, stranska stekla, steklena streha).

Kombinacija svetlobna telesa in ogledala

Ob sklenitvi zavarovanja je možna izbira enega izmed dveh obsegov zavarovalnega kritja oziroma agregatov (največje možno število prijav škodnih primerov iz te kombinacije delnega avtomobilskega kaska v posameznem zavarovalnem obdobju):
2 škodna primera (osnovno kritje)
4 škodni primeri (razširjeno kritje)
Kombinacija krije škodo, nastalo:
zaradi razbitja ali poškodovanja serijsko vgrajenih svetlobnih teles (vključno z ohišjem, steklom in žarnicami);
zaradi razbitja ali poškodovanja serijsko vgrajenih vzvratnih ogledal (vključno z ohišjem).

Kombinacija divjad

Ob sklenitvi zavarovanja je možna izbira enega izmed dveh obsegov zavarovalnega kritja oziroma agregatov (največje možno število prijav škodnih primerov iz te kombinacije delnega avtomobilskega kaska v posameznem zavarovalnem obdobju):
2 škodna primera (osnovno kritje)
4 škodni primeri (razširjeno kritje)
Kombinacija krije škodo, nastalo: med vožnjo z neposrednim naletom oziroma trkom divjadi ali domačih živali, ni pa krita nadaljna škoda, ki nastane kot posledica dogodkov po neposrednem naletu oziroma trku z divjadjo ali domačo živaljo;
zavarovanje se na željo zavarovalca lahko razširi tudi za škodo, ki jo povzročijo glodalci.

Kombinacija nadomestno vozilo

Krije:
Stroške najema nadomestnega osebnega vozila, če je bilo zavarovančevo vozilo uničeno ali poškodovano zaradi katere koli nevarnosti splošnega kaska ali nevarnosti delnega kaska. Zavarovanje krije stroške najema nadomestnega vozila od vključno prvega dne od dne nastanka škode na vozilu do popravila oziroma za čas do nabave drugega vozila ali do najdenja izginulega vozila v višini na dan kritja stroškov najema nadomestnega vozila kot je to določeno na zavarovalni polici. Stroški kritja najema nadomestnega vozila so odvisni od dogovorjenega trajanja kritja ob sklenitvi zavarovanja, in sicer, v kolikor je bilo dogovorjeno osnovno kritje so kriti stroški največ do 10 dni, v kolikor pa je bilo dogovorjeno razširjeno kritje so kriti stroški največ do 40 dni.
Ob sklenitvi zavarovanja lahko izbirate tudi med različnimi obsegi kritja tj. med različnimi višinami stroškov dnevnega najema vozila (ta izbira je odvisna od vrednosti zavarovanega vozila).
Možne izbire so: 30 EUR/dan in z omejitvijo 100 prevoženih kilometrov na dan, 40 EUR/dan, 50 EUR/dan, 60 EUR/dan, 75 EUR/dan.

Kombinacija kraja avtomobilskih ključev in registrskih tablic

Krije škodo, ki je nastala zaradi:
menjave ključavnic na vozilu kot posledica tatvine avtomobilskih ključev oziroma tatvine elektronske naprave za odklepanje vrat in zagon motorja vozila,
pridobitve nove registrske tablice kot posledica tatvine registrske tablice in sicer enake registrske tablice kakršno je zavarovanec imel pred tatvino le-te
pridobitve novih (dvojnik) osebnih dokumentov zavarovanca ali upravičenega uporabnika kot posledica tatvine osebnih dokumentov iz vozila oziroma pridobitve novih (dvojnik) osebnih dokumentov zavarovanca ali upravičenega uporabnika kot posledica uničenja osebnih dokumentov v prometni nesreči. Zavarovanje krije stroške pridobitve novih (dvojnik) osebnih dokumentov do višine 200 EUR.

Kombinacija narava

Krije škodo, nastalo zaradi:
požara,
direktnega udara strele,
eksplozije,
viharja,
toče,
zemeljskega plazu,
snežnega plazu,
padca zračnega vozila in manifestacij in demonstracij.

Mali paket

Združene kombinacije delnega kaska za osebna vozila:

kombinacija steklo
kombinacija svetlobna telesa in ogledala
kombinacija divjad
kombinacija kraja avtomobilskih ključev in registrske tablice

Združene kombinacije delnega kaska za ostala vozila, razen motornih koles in priključnih vozil:

kombinacija steklo
kombinacija svetlobna telesa in ogledala
kombinacija divjad

"Mali paket" krije tako vse škode, ki jih sicer krije posamezna kombinacija vključena v "mali paket".

Odbitna franšiza


Ob sklenitvi nekaterih zavarovanj si zavarovanec lahko izbere delež škode, ki ga bo v primeru škodnega primera kril sam. Ta delež, imenovan franšiza, je lahko izražen v odstotku zavarovalne vsote, v odstotku nastale škode ali v absolutnem znesku. Pri kasko zavarovanjih vozil je  franšiza določena v odstotku zavarovalne vsote (glede na novonabavno vrednost vozila) in lahko znaša 0,5 %, 1 %, 2 %, 4 % ali 8 %.