Življenjsko zavarovanje, vezano na enote investicijskih skladov Eurofond, je naložba in zavarovanje za primer smrti hkrati. Investicijski sklad omogoča povečanje premoženja, obenem pa ste v okviru ponudbe zavarovani z zagotovljeno vsoto za primer smrti.

Investicijski sklad je sestavljen iz premoženja vlagateljev, s katerim upravlja družba za upravljanje. Glavni cilj je povečanje premoženja sklada in s tem premoženja vlagateljev. Donos je odvisen od gibanja tečajev vrednostnih papirjev, ki sestavljajo premoženje vzajemnega sklada. Takšen način varčevanja je posebej priporočljiv za tiste, ki želijo dolgoročno varčevati in aktivno vlagati na trgu kapitala, upravljanje premoženja pa raje prepustijo finančnim strokovnjakom zavarovalnice Generali.

Tako je moč izbrati med petimi naložbenimi portfelji in sicer štirimi delniškimi skladi in skladom, ki ohranja vrednost premoženja:

3 Banken Global Stock-Mix

Generali EURO Stock-Selection T

Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities

ALTA Balkan

Generali Vermögensaufbau-Fonds

ZNAČILNOSTI ZAVAROVANJA

Dinamika plačevanja premije

Dinamika plačevanja premije je lahko mesečna, četrtletna, polletna, letna ali kot enkratno vplačilo ob sklenitvi zavarovanja. Poleg rednih obrokov so možna tudi izredna vplačila.

Možnost razdelitve vplačane premije

V želji po optimalni naložbeni strategiji lahko zavarovalec razdeli vplačano premijo med več skladi.

Spremembe naložbene strategije

V času trajanja zavarovanja so možni prestopi med skladi, menjavanje skladov v okviru ponudbe naložbenega zavarovanja ter dopolnjevanje naložbene strategije z novimi skladi.

Naložba premije v enote investicijskega sklada

Zavarovalnica investira zavarovalčeva sredstva v izbrani investicijski sklad oz. hkrati največ v tri sklade. Pridobljeni deleži sklada (enote) tvorijo zavarovalčevo premoženje, ki se evidentira na njegovem osebnem računu. Višina vrednosti premoženja zavarovalca neposredno odraža spremembe vrednosti enote investicijskega sklada, kar pomeni, da zavarovalec sam nosi naložbeno tveganje.

Preračun v enote premoženja

Preračun premije v enote premoženja se izvede na zadnji borzni dan v mesecu borze, na kateri sklad kotira. Da je plačilo zajeto v tekoči konverziji, mora biti pravočasno evidentirano na transakcijskem računu sklada.

Doba vplačevanja premije: 5 – 25 let

Doba zavarovanja: Zavarovanje je doživljenjsko.

Zavarovanje za primer smrti

Zavarovanec je v času trajanja zavarovanja zavarovan za primer smrti v višini dogovorjene zavarovalne vsote, vendar do dopolnjene starosti 70 let najmanj za 2.500 EUR nad vrednostjo zavarovalčevega premoženja (tudi pri enkratni premiji). Ko zavarovanec dopolni 70 let starosti, se višina zavarovalne vsote samodejno zniža na odkupno vrednost.

Jamstvo zavarovalnice

Jamstvo zavarovalnice za primer smrti prične z dogovorjenim dnem začetka zavarovanja, vendar šele, ko je bila vplačana prva premija.

Premija za zavarovanje za primer smrti

Premija za zavarovanje za primer smrti se izračuna mesečno za zavarovalno kritje v tekočem mesecu. Osnova za izračun premije je razlika med zavarovalno vsoto za primer smrti in vrednostjo enot premoženja na osebnem računu zavarovalca in se obračuna od stanja na osebnem računu zavarovalca.

Razmerje med naložbo in življenjskim zavarovanjem

Zavarovalna vsota za primer smrti se lahko giblje med 50 % in 200 % predvidene vsote vseh premij glede na dobo plačevanja premije pri tekočem plačevanju premije ter do 200 % enkratne premije. Dodatne omejitve: minimalni znesek nad vrednostjo sklada, starost zavarovanca.

Dodatna zavarovanja

Zavarovalec lahko izbere tudi dodatno zavarovanje nezgodne smrti ter dodatno zavarovanje nezgodne smrti v prometni nesreči (le skupaj z dodatnim zavarovanjem nezgodne smrti). Zavarovalna vsota je omejena z višino zavarovalne vsote za primer smrti (najmanj 50% in največ 300% te zavarovalne vsote, oz. 400%, če izbere obe kritji).

Prekinitev zavarovalne pogodbe

Zavarovalec lahko zavarovalno pogodbo po preteku enega zavarovalnega leta kadarkoli prekine, vendar je priporočljivo zaradi ugodnih izstopnih pogojev, davčnih olajšav ter narave naložb v investicijske sklade, vztrajati v zavarovanju najmanj 10 let.

Odkup zavarovanja

Če je od sklenitve do zavarovalčeve prekinitve zavarovanja preteklo vsaj dve leti zavarovanja, ter je zavarovalec do prekinitve zavarovanja vplačal vsaj dve letni premiji, se zavarovalcu izplača odkupna vrednost, ki je enaka vrednosti njegovega premoženja, zmanjšani za izstopne stroške ter morebitne dajatve. Izplačilo odkupne vrednosti pri enkratnem vplačilu premije je možno že v prvem zavarovalnem letu.

Kaj storiti po koncu dobe vplačevanja premij?

Po koncu dobe vplačevanja premij ima zavarovalec še vedno možnost izrednih vplačil ter samostojno odloča o tem, kdaj bo izstopil oz. prekinil zavarovanje, kar zavarovalcu omogoča, da upošteva gibanje vrednosti enote sklada.

Indeksacija premije in zavarovalne vsote

Ob sklenitvi lahko izbere zavarovalec indeksacijo premije in / ali zavarovalne vsote.

Prilagodljivost v času trajanja zavarovanja

V času trajanja zavarovanja je možno dodatno prilagajanje zavarovanja potrebam zavarovalca npr.: prestop v drug sklad, sprememba višine naložbene premije, zavarovalne vsote za primer smrti, vključitev / izključitev indeksacije.

Stroški zavarovanja

Vstopni stroški: obračunajo se od vplačane premije. Upravljalski stroški: mesečno se obračunavajo od vrednosti premoženja na osebnem računu zavarovalca. Izstopni stroški: v primeru prekinitve zavarovanja se obračunajo od vrednosti premoženja na osebnem računu zavarovalca. Ostali stroški za storitve na zahtevo zavarovalca se obračunajo po vsakokratno veljavnem ceniku.

PREGLED VREDNOSTI ENOTE PREMOŽENJA

Vas zanima trenutna vrednost enote premoženja vašega naložbenega zavarovanja?

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o razvoju skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond:

ZAVAROVALNI POGOJI

Natančnejši obseg zavarovalnega kritja je naveden v:

Za dodatno nezgodno zavarovanje pa veljajo še:

  • Posebni pogoji za dodatno zavarovanje nezgodne smrti (PPFZ-DZNS-06) in
  • Posebni pogoji za dodatno zavarovanje nezgodne smrti v prometni nesreči (PPFZ-DZPN-06).

Zavarovalni pogoji so na voljo na vseh sklepalnih mestih v poslovalnicah zavarovalnice GENERALI d.d., pri zastopnikih in jih boste prejeli ob sklenitvi zavarovanja.

 

Vprašanje?

Želite več informacij ali dodatna pojasnila? Mogoče nasvet strokovnjaka? Vaš klic je dobrodošel na naši telefonski številki 040-17-00-17 ali nas kontaktirajte preko elektronske pošte: levzavarovanja@gmail.com ali spletnega obrazca (link).