INDIVIDUALNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE


Vsak posameznik, ki plačuje obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v skladu z zakonodajo (ZPIZ), se lahko odloči tudi za dodatno pokojninsko zavarovanje in s tem varčevanje za čas upokojitve. Oseba se vključi k Pokojninskem načrtu individualnega pokojninskega zavarovanja – PN LEON 2I:

·         s podpisom pristopne izjave,

·         z izvedbo prvega plačila na račun KPS LEON 2.

Zavarovanec se lahko sam odloči, kakšna bo višina vplačila – premije, ki jo bo vplačeval. Zaradi davčne olajšave pa je priporočljivo, da upošteva maksimalno davčno priznano premijo, ki jo še lahko vplača.


Maksimalna davčno priznana premija za leto 2018 znaša 5,844 % od bruto plače oz. absolutni znesek, ki za leto 2018 znaša 2.819,09 €.

Zavarovanec se sam odloči za način in pogostost vplačila premije. Lahko se plačuje preko trajnika ali UPN in sicer mesečno, polletno ali letno .
Zavedamo se, da nas v življenju doletijo tudi nepredvidljive situacije, ki povzročijo finančno stisko. Zgodi se, da zavarovanec premije ne more več plačevati. V tem primeru se lahko zavarovanec odloči za t.i. mirovanje. V obdobju mirovanja tako zavarovanec ne plačuje premije, vse ostalo pa teče enako naprej (donosi, obveščanje,…).

Po tem, ko zavarovanec izpolni vse pogoje za upokojitev, se mu privarčevana sredstva črpajo v obliki mesečne pokojnine – rente. Zavarovanec prejema pokojnino doživljenjsko, njegovim najbližjim pa se v primeru smrti zavarovanca pred iztekom zajamčene dobe izplača razlika do izteka zajamčene dobe. Zavarovanec se lahko odloči tudi za dvig sredstev v enkratnem znesku, vendar je odkupna vrednost predmet obdavčitve.


Sredstva, ki jih zavarovanec vplača individualno, so vedno na voljo in jih zavarovanec lahko dvigne tudi pred upokojitvijo. Priporočljivo je, da se sredstva pred upokojitvijo ne dvigujejo, saj je to varčevanje namenjeno ravno za čas upokojitve. V primeru, da se član kljub vsemu odloči za predčasen dvig sredstev (izredni odkup), se plača 25 % akontacija dohodnine, v okviru njegove letne dohodnine pa se naredi končni »poračun«, če pa se sredstva dvignejo pred pretekom 10 let od začetka zavarovanja pa je potrebno odvesti še 8,5 % davek od prometa zavarovalnih poslov.


Možne spremembe na polici individualnega zavarovanja:

1) Izplačilo odkupne vrednosti je možno le v okviru veljavne zakonodaje. Pri odkupu se obračunajo davki v skladu z veljavno davčno ureditvijo. Odkupijo se lahko vsa sredstva.


2) Zadržanje pravic iz vplačanih enot premoženja pomeni, da zavarovanec – član izstopi iz zavarovanja, pri čemer ohrani že pridobljene pravice. Član lahko kadarkoli kasneje zahteva izplačilo odkupne vrednosti ali prenos sredstev oziroma lahko uveljavlja pravico do dodatne starostne pokojnine (po izpolnitvi vseh pogojev).


3) Mirovanje pomeni, da lahko član za dogovorjeno obdobje preneha z vplačevanjem premije, sredstva, ki jih ima na računu pa se naprej obrestujejo.


4) Prenos sredstev k drugemu izvajalcu pokojninskega načrta se opravi na podlagi pisne zahteve člana za prenos sredstev in soglasja drugega izvajalca, h kateremu se prenašajo sredstva. Seznam izvajalcev je objavljen na strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Opozorili bi radi, da prenos sredstev iz kolektivnega pokojninskega načrta na individualnega zakonsko ni mogoč.


5)   Prenos sredstev je možen tudi med posameznimi podskladi pri istem upravljavcu. Član mora izpolniti za to namenjen obrazec.


Za točko 1) prosimo izpolnite Zahtevek za odkup sredstev, za točko 3) prosimo izpolnite Zahtevek za mirovanje dodatnega pokojninskega zavarovanja, za točko 5) pa prosimo izpolnite Izjavo o izbiri drugega podsklada KPS LEON 2. Vse dokumente najdete v zavihku Uporabni dokumenti.