V primeru, ko nastopi škodni primer (škoda na vozilu, nezgoda, smrt zavarovane osebe, škoda na premoženju,  …):

  • mora zavarovalec oz. zavarovanec o tem takoj obvestiti zavarovalnico,
  • škodo prijavite na posebnem obrazcu skupaj s potrebno dokumentacijo Obrazci za prijavo škode,
  • prijava škode lahko opravite po pošti, faksu, v elektronski obliki ali pa osebno obiščete najbližjo pisarno oz. škodni center zavarovalnice Generali. Izven delovnega časa je dovoljeno sporočilo o nastanku škode pustiti na avtomatskem odzivniku na brezplačni številki 080 70 77 ali po faksu.
  • V času od nastanka škode pa do sprejema navodil s strani zavarovalnice o postopku reševanja škode mora zavarovanec, skladno z Obligacijskim zakonikom, ukrepati kot dober gospodar. To pomeni, da takoj pristopi k preprečevanju nastajanja še večje škode, o sami škodi pa ohrani dokaze.
  • Zavarovanec oz. zavarovalec mora zavarovalnici posredovati vse zahtevane podatke ter dokaze, ki so potrebni za ugotavljanje vzroka, obsega ter višine škode (zapisniki, računi, dobavnice, fotografije ipd.). V primeru nezgod, kjer so nastale telesne poškodbe je potrebno predložiti vso zdravstveno dokumentacijo iz postopka zdravljenja oz. ugotavljanja invalidnosti.
  • V primeru požara, eksplozije, vloma, ropa, tatvine ali naklepa oz. poskusa teh dejanj in uveljavljanja škod iz avtomobilskega kaska zaradi udarca neznanega motornega vozila je potrebno o tem nemudoma obvestiti policijo.
  • Ostanite mirni in brez skrbi. Neodvisna raziskava Zavarovalniški monitor 2011 je pokazala, da so naši zavarovanci najbolj zadovoljne stranke med slovenskimi zavarovalnicami pri reševanju škodnih primerov.

Obrazci za prijavo škode

Prijava strojelomne škode
Prijava smrti
Prijava škodnega primera odgovornosti zavarovanca
Prijava škodnega primera iz zavarovanja AO
Prijava škode zaradi vloma ali ropa
Prijava škode zaradi razbitja stekla
Prijava škode zaradi požara in drugih nevarnosti
Prijava škode prtljaga
Prijava škode odpoved potovanja
Prijava škode na motornem vozilu AK
Prijava škode na gospodinjskih strojih in aparatih
Prijava škode medicinski stroški
Prijava nezgode
Odškodninski zahtevek
Odškodninski zahtevek iz naslova zavarovanja AO
Prijava zavarovalnega primera iz dodatnih zavarovanj