KROVNI POKOJNINSKI SKLAD LEON 2 (KPS LEON 2)

POMEMBNE INFORMACIJE ZA ČLANE

Dodatno pokojninsko zavarovanje je namenjeno izključno zavarovanju za dodatno starostno pokojnino.

Vsa vplačana sredstva zavarovancev se nalagajo v Krovni pokojninski sklad Leon 2 (KPS LEON 2), ki ga upravlja GENERALI zavarovalnica d. d. (upravljavec). KPS LEON 2  je izvajalec Pokojninskega načrta za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje (PN LEON 2K) in Pokojninskega načrta za individualno pokojninsko zavarovanje (PN LEON 2I).


KPS LEON 2 je sestavljen iz treh podskladov, v okviru katerih se izvaja naložbena politika življenjskega cikla člana:
  • LEON DINAMIČNI,
  • LEON PREUDARNI,
  • LEON ZAJAMČENI.

Sredstva člana se razporejajo v podsklade glede na članovo starost, s čimer se zasleduje optimalna razporeditev sredstev člana glede na pričakovano donosnost in tveganost naložb. Posamezni podskladi se med seboj razlikujejo po naložbenem cilju in strateški razporeditvi sredstev po vrstah naložb.


PREHAJANJE MED PODSKLADI:

Potrebno je poudariti, da lahko izberete tudi podsklad, ki pripada starejši starostni skupini kot je tista v katero sodite, ne morete pa izbrati podsklada, ki je namenjen mlajši starostni skupini kot pa je tista kateri pripadate.

Tako lahko npr. tisti člani, ki po letih sodijo v podsklad Leon Dinamični (starostna skupina do 45 let), izberejo tudi manj tvegan podsklad – Leon Preudarni ali Leon Zajamčeni.
Prav tako lahko tisti člani, ki po letih sodijo v podsklad Leon Preudarni (starostna skupina od 45 do 54), izberejo manj tvegan podsklad Leon Zajamčeni (ne morejo pa izbrati podsklad Leon Dinamični).
Tisti člani, ki po letih sodijo v podsklad Leon Zajamčeni (starostna skupina 55 let in več) ne morejo izbrati drugi podsklad.


LEON DINAMIČNI  

Namenjen je vsem tistim, ki še niso dopolnili 45 let. Naložbeni cilj podsklada je visoka dolgoročna rast vrednosti premoženja podsklada, prevladovale bodo visoko tvegane naložbe, časovni horizont podsklada pa je dolgoročen.


LEON PREUDARNI 

Namenjen je tistim, ki so že dopolnili 45 let in mlajšim od 55 let. Naložbeni cilj podsklada je dolgoročna rast vrednosti premoženja podsklada, prevladovale bodo nizko tvegane naložbe ob zmernem deležu visoko tveganih naložb, časovni horizont podsklada je dolgoročen.

Za ta podsklad se lahko odločijo tudi tisti, ki po starosti spadajo v podsklad Leon Dinamični.


LEON ZAJAMČENI   

Namenjen je tistim, ko so že dopolnili 55 let. Sredstva podsklada so upravljana s ciljem doseganja  najmanj zajamčene donosnosti na čisto vplačilo. Zajamčena donosnost na čisto vplačilo, za katero jamči upravljavec, znaša 60 % povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev, ki je izračunana v skladu z metodologijo, ki jo predpiše Ministrstvo za finance. V primeru, da je zmnožek enot premoženja tega podsklada, vpisanih na osebnem računu člana, in vrednosti enote podsklada nižji od zajamčene vrednosti sredstev člana, upravljavec članu izplača zajamčeno vrednost sredstev. Upravljavec pokriva to razliko v breme svojih sredstev.

Za ta podsklad se lahko odločijo tudi tisti, ki po starosti spadajo v podsklad Leon Dinamični in Leon Preudarni.


Pokojninski načrt in Pravila upravljanja KPS LEON 2 – dne 16. 1. 2015 je Ministrica za delo, družino in socialne zadeve odobrila spremembe in preimenovanje obeh pokojninskih načrtov z odločbo številka 1032-11/2014-9 in 1032-11/2014-10. Pokojninski načrt individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja Krovnega pokojninskega sklada LEON 2 in Pokojninski načrt kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja Krovnega pokojninskega sklada LEON 2, sta začela veljati s Pravili KPS LEON 2, z dnem 1. 1. 2016. Glavni namen spremembe obeh pokojninskih načrtov je bila uskladitev z novo zakonodajo in uvedba naložbene politike življenjskega cikla.

Pravila upravljanja KPS LEON 2  

Izjava o naložbeni politiki za podsklad – LEON zajamčeni

Izjava o naložbeni politiki za podsklad – LEON preudarni

Izjava o naložbeni politiki za podsklad – LEON dinamični

Pokojninski načrt LEON 2I

Pokojninski načrt LEON 2K

Zakonsko pomembne informacije za člane KPS Leon 2

V skladu s Pravili KPS LEON 2 imate na voljo Povzetek Letnega poročila Krovnega pokojninskega sklada LEON 2 za leto 2017.


Spodnji graf prikazuje vrednost podsklada LEON ZAJAMČENI:

Dodatna pokojnina – renta

Ob upokojitvi se član z zbranimi sredstvi odloči za izbranega ponudnika in določi željeno dodatno pokojnino -rento. Na splošno so ključni dejavniki , ki določajo višino dodatne pokojnine – rente: višina privarčevanih sredstev, datuma rojstva, tablice umrljivosti, izbrane opcije, zajamčena doba,  tehnična obrestna mera, stroški in veljavna davčna zakonodaja.

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-2H) se ob izplačilu rente obračuna akontacija dohodnine. Končna in dejanska obdavčitev je odvisna od višine ostalih prejemkov upokojenca (pokojnine) in jo z izdajo odločbe o odmeri dohodnine ugotavlja FURS. V davčno osnovo se všteva le 50 % odmerjene višine rente. Stopnja akontacije dohodnine od rente znaša 25 %. Akontacija se ne odtegne in ne plača, če izračunani znesek akontacije ne presega 20 EUR. Glede na navedena zakonska določila se akontacija dohodnine ne plača od rent izplačanih v znesku do 160 EUR.

Pokojninski načrt za izplačevanje rente


Zakaj zaupati Skupini Generali in izbrati ravno Krovni pokojninski sklad LEON 2, ki ga upravlja GENERALI zavarovalnica d. d.?

Za dodatno pokojnino lahko varčujete v pokojninski družbi, zavarovalnici ali s pristopom v krovni pokojninski sklad. Pokojninski sklad za razliko od obeh drugih možnosti zavarovancem zagotavlja popolno preglednost vplačil, stroškov in donosov ter mesečno stanje premoženja zavarovanca. Dodatno varnost zagotavlja skrbnik, v primeru KPS LEON 2 UniCredit Banka Slovenija d.d., ki še dodatno skrbi za varnost premoženja zavarovancev.

GENERALI zavarovalnica d. d. je največja tuja zavarovalnica v Sloveniji in del mednarodne zavarovalniške skupine Generali. Skupina Generali že 180 let s svojo tradicijo in izkušnjami skrbi za svoje zavarovance v 60ih državah po svetu. Združuje že več kot 65 milijonov strank. Ponaša pa se z oceno A- mednarodne ocenjevalne agencije Fitch.