GENERALI zavarovalnica d. d. (v nadaljevanju: GENERALI d.d.), Kržičeva ulica 3, Ljubljana, matična številka: 5186684, davčna številka: 88725324, ID za DDV: SI88725324, je zavarovalna delniška družba z glavno dejavnostjo po klasifikaciji SKD 65.110, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, vložna številka 1/9815/00, in ima dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov št. 30200-2298/0322DP.


Informacija o notranjem pritožbenem postopku

V GENERALI d.d. si prizadevamo za zadovoljstvo strank, utrditev njihovega zaupanja ter nenehno izboljševanje kakovosti zavarovalnih storitev. Vseeno pa se lahko zgodi, da je naše ravnanje drugačno od vaših pričakovanj. Zoper odločitev in postopke zavarovalnice lahko kot stranka (zavarovalec, zavarovanec ali drug upravičenec iz zavarovanja, sklenjenega z GENERALI d.d.) na nas naslovite pritožbo, ki jo bomo obravnavali v notranjem postopku reševanja pritožb (Pravilnik o pritožbenem postopku).


Informacija o zunanjem izvensodnem reševanju sporov

Za reševanje sporne zadeve se lahko kot stranka v primeru nestrinjanja z dokončno odločitvijo o pritožbi v notranjem pritožbenem postopku zavarovalnice ali če zavarovalnica o pritožbi ne odloči v 30 dneh po prejemu obrnete na:

  • Varuha dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu pri Slovenskem zavarovalnem združenju, GIZ, Železna cesta 14, Ljubljana,
  • Mediacijski center pri Slovenskem zavarovalnem združenju, GIZ, Železna cesta 14, Ljubljana, ki ga GENERALI d.d. priznava tudi kot pristojnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov po postopku in na način, ki ga določa Pravilnik o postopku mediacij v domačih in čezmejnih potrošniških sporih (kontaktni podatki v zadevah potrošniških sporov: e-naslov irps@zav-zdruzenje.si, telefonska številka 00386 1 3009381, spletna stran www.zav-zdruzenje.si/izvensodno-resevanje-potrosniskih-sporov).

Informacija o spletnem reševanju potrošniških sporov, ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb, sklenjenih prek spleta

V primeru, da je bila zavarovalna pogodba, iz katere izvira spor, sklenjena prek spleta, je za reševanje tovrstnega potrošniškega spora na voljo tudi evropska platforma, dosegljiva na naslovu ec.europa.eu/odr.


Veljavno pravo in sodno reševanje sporov

Za uporabo spletnega mesta in za tolmačenje tega pravnega obvestila velja pravo Republike Slovenije. Za vse morebitne spore, nastale z uporabo spletnega mesta ali ki bi bili z njegovo uporabo kakorkoli povezani, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani ob uporabi prava Republike Slovenije.

Za zavarovalno pogodbo in njeno tolmačenje ob odsotnosti drugačnega dogovora pogodbenih strank velja pravo Republike Slovenije pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.


Poslovna etika

Vodilna načela in etične norme po posameznih področjih poslovanja GENERALI d.d. so urejeni v Evropski socialni listini Skupine Generali in Kodeksu ravnanja Skupine Generali.


Nadzor

Za nadzor nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.