Prijava zavarovalnega primera


Prijava nezgode

V primeru nezgode je zavarovanec dolžan:

  • poiskati zdravniško pomoč, med zdravljenjem pa se mora držati navodil zdravnika,
  • obvestiti zavarovalnico o nastalem zavarovalnem primeru,
  • pisno prijaviti nezgodo, brž ko mu zdravstveno stanje to omogoča,
  • predložiti dokazilo o sklenjenem zavarovanju,
  • po zaključenem zdravljenju predložiti zavarovalnici celotno zdravniško dokumentacijo o poteku in trajanju zdravljenja ter, po potrebi izvid zdravnika o morebitnih posledicah, obvezno pa tudi podatke o predhodnih boleznih ali drugih telesnih pomanjkljivostih.

V primeru individualnega ali kolektivnega nezgodnega zavarovanja se izpolni obrazec Prijava nezgode.

V primeru smrti je potrebno izpolniti obrazec Prijava smrti.


Prijava zavarovalnega primera iz naslova življenjskih zavarovanj
Prijava zavarovalnega primera iz dodatnih zavarovanj:

Upravičenec izpolni obrazec Prijava zavarovalnega primera iz dodatnih zavarovanj.

V primeru smrti zavarovanca:

Upravičenec predloži:

  • zdravniško spričevalo o vzroku smrti zavarovanca,
  • izpisek iz matične knjige umrlih
  • predložiti vsa dodatna dokazila, ki jih zavarovalnica potrebuje za obravnavo primera in so v skladu z veljavnimi pogoji zavarovanja.

V primeru smrti je potrebno izpolniti obrazec Prijava smrti.


Prijava brezposelnosti

Upravičenec pošlje izpolnjen in podpisan obrazec skupaj z ustreznimi prilogami in dokazili na naslov Generali d. d., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana.