Zavarovanje splošne odgovornosti

 

 • Zavarovanje splošne odgovornosti vas zaščiti, če s svojim poslovanjem ali z dejanji v vsakdanjem življenju ogrozite zdravje, življenje ali premoženje drugih oseb.
 • Za povzročeno škodo lahko od oškodovanih oseb prejmete odškodninski zahtevek, ki lahko predstavlja velik finančni izdatek.
 • Proti takim zahtevkom se lahko zaščitite s sklenitvijo zavarovanja splošne odgovornosti. Zato poskrbite za preventivo in sklenite ustrezno zavarovanje odgovornosti, namesto, da čakate na posledice, ki lahko korenito vplivajo na vaše poslovanje.

 

Prednosti

 

 • Oblikovanje zavarovalne zaščite po meri posameznika.
 • Široka paleta kritij.
 • Če boste prejeli odškodninski zahtevek, ste lahko brez skrbi, saj bomo za vas vse uredili pri nas.
 • Če bo odškodninski zahtevek upravičen, bo Generali izplačal odškodnino oškodovancu.
 • Če bo odškodninski zahtevek previsok ali neutemeljen, vam Generali zagotavlja pravno zaščito.

 

Prihranki

 

 • Popust na takojšnje plačilo letne premije.
 • Popusti na druga sklenjena zavarovanja pri Generali.
 • Popust na trajanje zavarovanja.
 • Individualni popusti.

 

Kaj krije zavarovanje?

 

Osnovno zavarovanje splošne odgovornosti krije vašo odškodninsko odgovornost za škodo zaradi nenadnega in presenetljivega škodnega dogodka (nesreče), ki ima za posledico:

 • telesne poškodbe, obolenja ali smrt osebe, 
 • poškodbo, uničenje ali okvaro stvari.

V okviru zavarovanja splošne odgovornosti lahko zavarujete:

 • odgovornost, ki izvira iz dejavnosti družbe ali društva,
 • odgovornost zasebnika,
 • odgovornost za organizacijo dogodkov,
 • odgovornost iz hišne in zemljiške posesti, posesti živali, itd.

Osnovno zavarovanje odgovornosti iz vaše dejavnosti lahko nadgradite z naslednjimi dodatnimi kritji:

 • odgovornost delodajalca za škodo zaradi poškodovanja delavcev (telesne poškodbe, obolenje ali smrt) ali njihovih stvari (to dodatno kritje svetujemo vsem podjetjem in društvom).
 • proizvajalčeva odgovornost za škodo zaradi poškodovanja oseb ali stvari, do katerega je prišlo zaradi izdelkov z napako ali zaradi pomanjkljivo opravljene storitve na stvari.
 • odgovornost za poškodovanje stvari, ki jih imate na skrbi v garderobah in garderobnih omaricah.
 • odgovornost za poškodovanje stvari, na katerih izvajate storitev.
 • odgovornost za poškodovanje motornih vozil v delavnicah in avtopralnicah (to dodatno kritje je namenjeno avtomehaničnim delavnicam in avtopralnicam).
 • odgovornost za poškodovanje tujega blaga pri prekladanju ali skladiščenju (to dodatno kritje je namenjeno tistim, ki se ukvarjajo s skladiščenjem tujega blaga).
 • odgovornost za čisto premoženjsko škodo.
 • odgovornost za ekološko škodo zaradi onesnaženja okolja.
 • druga kritja

Pri zavarovanju odgovornosti iz dejavnosti, ki je najbolj pogosto zavarovanje, je premija odvisna od:

 • vrste dejavnosti, s katero se ukvarjate,
 • nevarnostnih okoliščin, v katerih se dejavnost odvija,
 • obsega in vrste zavarovalnega kritja,
 • višine zavarovalne vsote in letnega zneska za izplačilo odškodnin (letni agregat),
 • števila delavcev,
 • območja kritja,
 • odbitne franšize (vaše soudeležbe pri škodi),
 • preteklega škodnega dogajanja,
 • drugih dejavnikov.

Iz zavarovanja splošne odgovornosti so izključeni odškodninski zahtevki za:

 • škodo, ki jo povzročite namenoma,
 • škodo zaradi ravnanja, ki ga ne opustite, čeprav bi morali ali mogli pričakovati škodljivo posledico,
 • škodo zaradi vednosti o pokvarjenosti ali pomanjkljivosti stvari ter vednosti o okvari ali pomanjkljivosti delovnih sredstev,
 • škodo zaradi vašega zavestnega ravnanja proti veljavnim predpisom, navodilom,
 • škodo, ki nastane zaradi uporabe ali posesti zračnih ali vodnih plovil vseh vrst,
 • škodo, ki nastane zaradi uporabe ali posesti kopenskih motornih vozil, prikolic ali drugih vozil na motorni pogon,
 • škodo zaradi poškodovanja oseb kot posledico zdravstvenih, lekarniških ali zdravilskih storitev, 
 • plačilo globe, denarne kazni, kaznovalne odškodnine,
 • poškodovanje stvari v najemu, zakupu ali leasingu,
 • pogodbeno odškodninsko odgovornost, ki presega zakonsko določeno, kršitev pogodbenih obveznosti (penali),
 • škodo, ki jo uveljavljate vi, kot zavarovanec, vaši  svojci, osebe, ki živijo z vami v skupnem gospodinjstvu,
 • škodo, ki jo uveljavljajo vaši družbeniki, gospodarske družbe, v katerih ste kapitalsko udeleženi kot družbenik, kot tudi za škodo, ki jo uveljavlja gospodarska družba, ki je kapitalsko udeležena pri vas kot pravni osebi,
 • škodo zaradi jedrske energije in terorizma,
 • škodo, ki bi jo uveljavljali zavodi za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovalnice iz zdravstvenega zavarovanja ter ostali posredni oškodovanci, 
 • drugo po pogojih.